شماره تماس دو بی کا

دزدگیر اماکن دزدگیر اماکن آنیک Anik دزدگیر اماکن سیمکارتی انیک مدل A670

دزدگیر اماکن سیمکارتی انیک مدل A670

/ گارانتی:

موجود
کد کالا: 1219
قیمت محصول: 4,180,000 تومان   3,762,000 تومان
توضیحات کلی محصول

دزدگیر اماکن سیمکارتی و تلفن ثابت انیک A670

یکی از پیشرفته ترین و بروز ترین پنل دزدگیر اماکن که در بازار می توان پیدا کرد مدل A670 انیک می باشد که قابلیت های بی شماری را به کاربر ارائه می کند. ANIK یکی از باسابقه ترین شرکت های تولید تجهیزات حفاظتی است که با کمک متخصصین کاربلد و دستگاه های بروز اقدام به تولید جدیدترین پنل دزدگیر اماکن، سنسور های حرکتی، سنسور های تشخیص دود، آژیر و کیپد می نماید.

دزدگیر تلفن کننده سیمکارتی و تلفن ثابت ANIK A670 آنیک محصولی با قابلیت نصب یک عدد سیم کارت بوده و دارای حافظه ای با ظرفیت ذخیزه سازی 30 عدد شماره تماس می باشد. این محصول دارای 4 خروجی قابل کنترل از طریق تماس و پیام کوتاه بوده و سطح امنیتی آن قابل تنظیم است. این دستگاه از 5 زون باسیم و 1 یک زون بیسیم برخوردار بوده که قابل نامگذاری به صورت مجزا می باشند و می توان هر یک از آنها را از طریق پیامک حذف نمود. گزارش قطع و وصل برق و تلفن، حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق SMS، امکان اتصال به کیپد، قابلیت ریموت اضطراری اشاره نمود.

برد انیک

 

تفاوت پنل دزدگیر اماکن A670 و A770 انیک

تنهــا تفــاوت دو مــدل A670 و A770 در ایــن اســت کــه در مــدل A700 مقدمه سیســتم، امــکان پشــتیبانی از 2 ســیم کارت را بصــورت غیــر همزمــان دارد ولــی از نظـر برنامـه ریـزی و امکانـات ایـن دو مـدل دسـتگاه هیـچ تفاوتـی باهـم ندارنـد.

 

قابلیت ریموت اضطراری

ایــن ریمــوت مثــل یــک پــدال بــی ســیم عمــل مــی کنــد و در مواقــع اضطــراری در صــورت فشــردن هــر کــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.

 

زون 24 ساعته

زون 24 ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال )غیرمســلح) باشــد ایــن زون همچنــان فعــال (مســلح) اســت معمــوال از ایــن زون بــرای دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.

 

گزارش محرمانه

یکـی از مهمتریـن امکانـات دسـتگاه ایـن اسـت کـه اگـر فـردی دزدگیـر را ( از طریـق ریمــوت، کیپــد ، تمــاس و ...) فعــال (مســلح) یــا غیــر فعــال (غیــر مســلح ) نمایــد دســتگاه گــزارش کار انجــام شــده را بــه مدیــر ارســال مــی کنــد.

 

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس

بعـد از تمـاس بـا دسـتگاه و شـنیدن صـدای ” لطفـا رمـز را وارد كنیـد“ رمـز 4 رقمـی را بـا فاصلـه از یكدیگـر وارد نماییـد. بـا زدن هرکـد، دسـتگاه بـا صـدای تـک بـوق دریافـت کـد را تاییـد میکنــد )در صورتــی کــه بیــن کدهــا بیــش از 3 ثانیــه مکــث نماییــد دســتگاه جهــت امنیـت ارتبـاط را قطـع مـی نمایـد(. درصـورت ورود رمـز اشـتباه بلافاصلـه دسـتگاه ارتبــاط را قطــع می‌كنــد. در صورتــی كــه رمــز درســت باشــد بــا صــدای تــك بــوق ممتــد وارد منــوی كنتــرل دسـتگاه مـی شـوید كـه مـی توانیـد کنتـرل خروجـی هـا، فعالـی و غیرفعالـی دسـتگاه را بـه دسـت بگیریـد.

 

محتویات داخل بسته بندی

 • دو عدد ریموت
 • کارت گارانتی
 • فیوز
 • سیم باطری
 • جامپر یدک
 • پیچ درب دستگاه
 • کاتالوگ راهنمای نصب

 

گارانتی

یکی از مزیت های دزدگیر اعلام سرقت انیک گارانتی طولانی مدت 36 ماهه آن است که نشان از کیفیت بالای این دستگاه و همچنین اطمینان کمپانی از کالای تولید شده است.

 

نحوه نصب و سیم بندی انیک A670

سیم بندی انیک

 

 

قابلیت های پنل دزدگیر اماکن انیک مدل A670

 • قابلیـت برنامـه ریـزی و کنتـرل دسـتگاه از طریـق تماس صوتـی، SMS و نـرم افزارهای Android , iOS
 • کنترل دستگاه از طریق تماس با سیم کارت و خط تلفن ثابت و همچنین SMS و نرم افزار
 • خروجی قابل کنترل برای وسایل برقی با SMS و تماس صوتی و نرم افزار
 • تنظیم مدت زمان آژیر (10 الی 400 ثانیه) از طریق کیپد و SMS و نرم افزار
 • گزارش گیری محرمانه (گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر)
 • امکان تعیین نوع هر زون به صورت مجزا در کیپد (NC - NO)
 • امکان قطع بلندگوی بیرونی از طریق SMS و نرم افزار
 • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق SMS
 • نامگذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
 • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلارم
 • قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه (SECURITY)
 • گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت
 • 30 حافظه شماره تلفن (LINE , GSM, SMS)
 • تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت
 • پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
 • تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
 • فرکانس دسـتگاه 315 مگاهرتز
 • قابلیت تغییر PULSE/TONE
 • قابلیت ارسال SMS فارسی
 • قابلیت اتصال به کیپد
 • گزارش دوره ای شارژ
 • حفاظت بلندگو
 • زون پدال

 

گارانتی دزدگیر آنیک A670

محصولات دزدگیر اماکن آنیک دارای 36 ماهه گارانتی می باشد که خیال مشتری را از بابت خرید محصولی مطمئن راحت می نماید.